Skriv ut

Kan et testament bli ugyldig?

Ja, under visse forhold kan testamentet bli ugyldig.

Feil ved vitnepåtegningene


Den vanligste grunnen til at et testament blir ugyldig, er at vitneunderskrifter mangler eller er påført feil.

Arveloven §42

Unntak for nødtestament


Det er et lite unntak fra kravet om vitneunderskrifter, nemlig hvis du plutselig blir alvorlig syk eller skadet, og i all hast vil skrive ned eller få noen andre til å skrive ned din siste vilje.  Et slikt nødtestament er gyldig uten vitneunderskrifter og uten korrekte formuleringer.  Men friskner du til igjen, blir et nødtestament ugyldig hvis det ikke skrives ned og vitnebekreftes på korrekt måte innen 3 måneder.  Du kan lese mer her om nødtestament.

Arveloven §46

Testamentsvitne i slekt med arving


Hvis et testamentsvitne er i nær slekt med noen som er innsatt som arving ifølge testamentet, blir testasjonen til fordel for slektningen ugyldig.  (Men resten av testamentet vil stå seg.)
Som nære slektninger regnes vitnets søsken, foreldre, barn eller barnebarn.  Det samme gjelder ektefelle, svigerinne, svoger, svigerforeldre eller svigerbarn av testamentsvitnet.

Arveloven §44

Testamentsvitne ansatt hos arving


Hvis et testamentsvitne er ansatt hos en testamentsarving, vil testasjonen vanligvis bli ugyldig, med mindre forbindelsen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er fjern, og det er lite sannsynlig at den har hatt noen betydning for innholdet i testamentet.  Det samme gjelder dersom testamentsvitnet er styremedlem el.l. hos testamentsarvingen.
Særlig organisasjoner og menigheter som blir tilgodesett i testamenter, må være oppmerksom på denne bestemmelsen.

Arveloven §44

Testator har sinnslidelse eller er mentalt svekket


Hvis testator er sinnssyk eller i høy grad hemmet i sjelelig utvikling eller i høy grad sjelelig svekket, vil testamentet normalt bli ugyldig.  Hvis det er usannsynlig at sinnstilstanden har hatt innvirkning på testamentet, vil det likevel bli gyldig.

Arveloven §41

Testamentet er blitt til ved tvang, svik, utnyttelse el.l.


Hvis noen er tvunget eller er blitt lurt til å skrive testament, blir testamentet ugyldig.  Det samme gjelder dersom en lett påvirkelig person, eller en som står i avhengighetsforhold til en annen, påvirkes til å skrive testament i en bestemt retning.

Arveloven §45

Testament uten fornuftig formål


Hvis testamentet går ut på at formuen, eller en del av den, skal brukes eller ødelegges uten at dette har noe fornuftig formål, blir testamentet ugyldig.

Arveloven §45

Kan jeg vente så lenge jeg vil med å gjøre gjeldende at et testament er ugyldig?


Mener du at et testament er ugyldig, må du melde fra om dette til tingretten eller til en som har fordel av testamentet innen 6 måneder etter at testator døde, eller 6 måneder etter at du ble kjent med forholdet som du mener gjør testamentet ugyldig.  Du må gi en begrunnelse for hvorfor du anser testamentet ugyldig.
Gir du ikke melding i tide, blir testamentet gyldig.

Les her om  hvordan du går frem.

Du kan ikke gjøre gjeldende at et testament er ugyldig før testator er død.

Arveloven §65