Skriv ut

Hvem kan være vitner på et testament, og hva skal de bevitne?

For at testamentet skal være gyldig, må to personer bevitne at du har undertegnet. Det gjør de ved selv å undertegne under en vitnetekst i testamentet. De skal bekrefte at det er du som har undertegnet testamentet, at du var ved full sans og samling, og at du gjorde det av fri vilje.

Her finner du testamentsmal med vitnetekst.  Her finner du informasjon om hva som må stå i et testament.

Du må enten undertegne testamentet mens vitnene er tilstede, eller du må i det minste bekrefte overfor dem at du har undertegnet. Du må se på når vitnene undertegner. Vitnene må ikke nødvendigvis være tilstede sammen når de undertegner, men det er det sikreste.

Hvem kan være testamentsvitner?

Alle som er over 18 år og som ikke har noen nær relasjon til testamentsarvingene kan være vitner. Merk at det er relasjonen til arvingene som betyr noe. Om vitnene har en nær relasjon til deg som er testator, spiller ingen rolle så sant de ikke også har en nær relasjon til noen av arvingene.

For deg som skal være vitne gjelder følgende:

Du kan ikke være vitne hvis noen av dine foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, barn, barnebarn eller oldebarn osv. er innsatt som arving i testamentet. Heller ikke kan du være vitne hvis ektefelle eller samboer til noen av disse er satt inn som arving. Du kan altså ikke være vitne hvis slektning av deg i rett opp- eller nedstigende linje, eller ektefelle eller samboer til en slik slektning, skal være arving.

Du kan dessuten ikke være vitne hvis din samboer eller ektefelle er arving i medhold av testamentet. Heller ikke kan du være vitne hvis barna til din samboer eller ektefelle er innsatt som arving.

Hvis du er ansatt eller tillitsvalgt hos noen som er satt inn som arving i testamentet, kan du normalt ikke være vitne. Dette er spesielt aktuelt når en organisasjon eller menighet skal være arving.

Det sikreste er å få noen som er helt på utsiden til å være vitne, for eksempel to naboer, et vennepar eller to advokater.

Er vitnereglene brutt, blir testamentet ugyldig i større eller mindre grad.

Arveloven §§ 42 og 44