Skriv ut

Hva er en fremtidsfullmakt?

Når en person blir dement eller av andre grunner ute av stand til å ivareta sine økonomiske interesser, er hovedregelen at statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen) skal oppnevne en verge for vedkommende (kalt «vergehaver»; en eldre betegnelse er «myndlingen»). Vergehavers verdier, f. eks. eiendommer, bankinnskudd og fond blir tatt hånd om av statsforvalteren, mens vergen får til disposisjon et beløp på noen få titusener kroner for å dekke vergehavers løpende utgifter.

Vergehavers verdier blir i stor grad låst. Det er i utgangspunktet ikke mulig for arvingene til vergehaver å få ut arveforskudd. De vil normalt heller ikke få innsyn i vergehavers verdier.

Et alternativ til å få oppnevnt verge, er å opprette en fremtidsfullmakt. Er dette noe du kunne tenke deg, må du gjøre det i rimelig tid før du blir ute av stand til å håndtere din økonomi. Det vanlige vil være at du gir fullmakt til ditt barn eller en annen som står deg nær. Når du ikke lenger er i stand til å vurdere eller håndtere økonomiske og praktiske forhold, er tiden kommet for å innhente legeerklæring.  Legen vil da skrive at du ikke er samtykkekompetent. Når det er gjort, trer fullmakten i kraft. Avhengig av hva som står i fullmakten, vil fullmektigen få myndighet til å håndtere din formue og dine økonomiske forpliktelser. Fullmektigen bør legge frem fullmakten for statsforvalteren til stadfestelse.

Det er ikke noe i veien for at du utpeker flere enn én person som fullmektig.  De må da samarbeide eller gi hverandre fullmakt til å utføre konkrete oppgaver.  Vil du at flere personer skal være fullmektig, bør du søke advokatbistand for å opprette fremtidsfullmakten.

Skal du opprette en fremtidsfullmakt, bør du tenke gjennom hvor omfattende fullmakten skal være og i hvilken utstrekning alle dine arvinger skal informeres. Det finnes mange fremtidsfullmakter på nettet av varierende kvalitet.  Hvis det er viktig for deg at fullmakten blir tilpasset dine individuelle forhold, og at den skal få den ønskede virkning, vil vi sterkt anbefale å kontakte advokat.  Vi i NorJus hjelper deg gjerne. Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen til høyre.