Skriv ut

Noen arverettslige ord og uttrykk, forklaringer og regler (testator, livsarving, arvegangsklasse, pliktdel, slektsarv)

Testator

Den som har skrevet testament

Livsarving

Det er dine barn som livsarvingene dine.

Hvis et barn er død, trer barnets egne barn (dine barnebarn) inn i posisjonen som livsarvinger.  Barnebarn regnes altså ikke som livsarvinger med mindre barnebarnas egen forelder (ditt barn) er død.  Tilsvarende gjelder for oldebarn.  Hvis et oldebarn skal regnes som din livsarving, må oldebarnets forelder og besteforelder (ditt barn og barnebarn) være død.
Arveloven §4

Første arvegangsklasse

Livsarvinger.  (Arver alt hvis du ikke er gift og ikke har skrevet testament.  Er du gift, arver livsarvingene 75% og ektefellen 25%)
Arveloven §4     Arveloven §8

Andre arvegangsklasse

Foreldre, søsken og søskens livsarvinger.  Arver hvis du ikke har skrevet testament, og det ikke finnes arvinger av første arvegangsklasse.  Må dele arven med eventuell ektefelle.
Arveloven §5     Arveloven §9

Tredje arvegangsklasse

Besteforeldre, onkler, tanter, fetter og kusiner.  Omfatter ikke fetteres og kusiners barn.  Arver hvis du ikke har skrevet testament, og det ikke finnes arvinger av første eller andre arvegangsklasse.  Arver ingen ting hvis du er gift når du dør.
Arvelovens §6     Arveloven §9

Pliktdel

Dine livsarvinger har i utgangspunktet krav på å arve 2/3 av det du etterlater deg, begrenset oppad til 15G (femten ganger Folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn eller barns gren (som hovedregel).  Dette kalles pliktdelen.
Merk at din eventuelle ektefelle også har krav på arv (ektefellens minstearv).  Denne går foran livsarvingenes pliktdel.
Arveloven §50

Slektsarv

Slektsarv er arv etter arveloven.
Slektsarven går til arvelaterens nærmeste slektninger, primært til livsarvinger (første arvegangsklasse).
Finnes det ikke livsarvinger, går arven til foreldrene hvis de er i live, og ellers til søsken eller deres avkom, dvs. nevøer, nieser osv. (andre arvegangsklasse).
Finnes det ikke nærmere slektninger enn besteforeldre eller deres avkom (slik tilfellet er hvis arvelateren var enebarn), går arven til disse (tredje arvegangsklasse), men fjernere slektninger enn fettere og kusiner arver ikke i medhold av slektsarvereglene.  Tremenninger og barn av fettere og kusiner får altså ikke slektsarv.  De arver i det hele tatt ikke, med mindre det er skrevet testament.
Merk at hvis du er gift, og det bare finnes slektninger av tredje arvegangsklasse, arver din ektefelle alt.  Finnes det bare slektninger av andre arvegangsklasse, arver ektefellen halvparten (dvs. halvparten av din halvdel av det ordinære felleseiet og halvparten av din eventuelle særeie- og skjevdelingsformue.)  Finnes det slektninger av første arvegangsklasse (livsarvinger), arver ektefellen en fjerdedel.

Arveloven §§ 4- 6    Arveloven §§ 8-9